sám sobě štítem!

Střelecký výcvik pro instruktory Policie ČR

Na začátku října 2012 proběhl další z našich výcviků určených pro ozbrojené složky – tentokrát se jednalo o kurz zaměřený zejména na dlouhé zbraně – útočné pušky a samopaly - připravený pro skupinu instruktorů Policie ČR.

Výcvik zorganizovali instruktoři ze Školního policejního střediska KŘP hl.m. Prahy a kromě nich se účastnili např. také instruktoři z pražské PMJ - Pohotovostní motorizované jednotky a Vyšší policejní školy MV v Brně.
Cílem kurzu bylo seznámení s metodikou Aegis pro dlouhé zbraně, zde výcvik účastníci absolvovali zhruba půl na půl se zbraněmi Sa58 a různými variantami HK MP5. Součástí kurzu bylo také
několik teoretických bloků zabývajících se mj. vybavením, doplňky a úpravami dlouhých zbraní nebo seznámení s výcvikovými systémy, ze kterých v této oblasti čerpáme.
Tento kurz byl i pro nás velmi přínosný. Několik účastníků, uznávaných instruktorských osobnosti
, už mělo s námi opakovanou zkušenost a tak je jejich zhodnocení kurzu a zpětná vazba celkově velice cenná a my máme možnost si z ní řadu věcí vzít.

I v dalším roce jsme připraveni vycházet vstříct specifické poptávce z ozbrojených složek ČR a v různých oblastech výcviku přispívat našimi znalostmi k jejich efektivnejší služební přípravě .

Stacks Image 5354
Stacks Image 5358

Cílem výcviku instruktorů je nejen zlepšování individuálních střeleckých dovedností, ale také vysvětlování a předávání metodiky

Na kurzu byly zastoupeny zbraně Sa58 a různé varianty HK MP5 zhruba stejným poměrem

Pochopení a zvládnutí základních střeleckých poloh (zde např. leh) je nezbytným předpokladem všeho dalšího...

Všechny vyučované techniky jsou samozřejmě podrobně vysvětlované, předváděné a dávané do souvislostí praktické použitelnosti.

Různé techniky a varianty střelby zpoza krytu - využitelnost v rámci vzdálenosti a dalších okolností

Techniky použití dlouhé zbraně na krátkou vzdálenost

Stacks Image 5855

Jeden ze způsobů přechodu z hlavní (dlouhé) na záložní (krátkou) zbraň

Pohyb se zbraní - střelba po pohybu a za pohybu - v mnoha variantách

Z tématu "automobil jako kryt"

Nestandardní a vynucené střelecké polohy

Stacks Image 5594

Provázanost střelby s dalšími technikami a taktickými postupy CQB

Stacks Image 23