sám sobě štítem!

ARNIS & BALARAW FIGHTING CLUB

Historie zrodu Arnis & Balaraw fighting clubu je spojena se vznikem oddílu filipínského bojového umění Combat Serrada Escrima - Czech republic, který na přelomu let 2000 a 2001 založil v ČR učitel/Guro Daniel Zorvan.

Oficiálně tento oddíl začal působit sice až v roce 2003, ale soukromé tréninky tohoto stylu probíhali již dříve. Je dobré zdůraznit i to že jeden z hlavních instruktorů Arnis & Balaraw fighting clubu měl své první kontakty s filipínskými bojovými uměními již v roce 1990 a to se stylem Latosa Escrima a později také s Kali.

Serrada Escrima a Lakas Katorse
Výuka Combat Serrada Escrimy se opírá o umění jednoho z nejstarších a nejzkušenějších žáků dnes již nežijícího velmistra a zakladatele Serrada Escrimy Angela Cabalese, mistra Jimmy Tacosy. Mistr Jimmy Tacosa žije na Havaji - USA a občas zavítá do Německa, kde je váženým hostem německé asociace EMAO (European Martial Arts Organisation) bývalé DWCV (Deutscher Wing Chun Verband), jejímž zakladatelem je sifu Klaus Filbrandt, kterého si mistr J. Tacosa vybral za osobního žáka a zástupce pro Evropu. Z pověření sifu Filbrandta byl zástupcem pro Českou republiku delegován Guro Daniel Zorvan, který žil v Německu a Serrada Escrimu se učil přímo v EMAO akademii (v současné době žije Dan Z. v Australii).

Dan pravidelně jezdil do Čech a předával a doplňoval získané vědomosti a dovednosti svým instruktorům. Pravidelné návštěvy Čech vykonával i
sifu Filbrandt, při kterých byly pořádány výukové a exhibiční semináře. Výuka obsahovala mimo jiné techniky nazývané Larga mano – což je boj s delší tyčí (mečem nebo mačetou) nebo dvěma dlouhými zbraněmi. Délka zbraní je zhruba jeden metr a zbraně se nejvíce využívají při boji na nejdelší vzdálenost. Součástí výcviku jsou různé drily.

Další část výukového systému tvoří Espada y daga – boj s mečem a dýkou. Zde je boj veden na střední vzdálenost a využívá se ke cvičení krátká tyč, nůž, mačeta nebo kombinace těchto zbraní. I zde se při výuce využívají různé drily, jako například free flow, cinco tero nebo lock and block. Vyučuje se také kompletní program Sinawali – technik kde jsou používány dvě tyče. Nesmí samozřejmě chybět boj na co nejkratší vzdálenost nazývaný Dequerdas – svázat, spoutat a obrana proti ozbrojenému útočníkovi nazývaná Cadena de mano.

Během četných seminářů a soukromých lekcí v ČR byli pro pražskou školu vybráni dva studenti (Martin Hradecký a Mario Tachecí) Combat Serrada Escrimy a byli pověřeni, po složení zkoušek instruktora, vedením pražské školy Combat Serrada Escrima Czech republic.

Přibližně v roce 2005 se setkali s Filipíncem Darrellem Casiňo, který v té době studoval v ČR bakalářský obor na ČVUT UK a díky němu se seznámili s originálním filipínským bojovým stylem - Arnis & Balaraw LAKAS KATORSE systém a s A.C.T. (Adaptive Combat Training). V té době již bohužel nefungovala spolupráce s EMAO a tak se oba instruktoři rozhodli dále poznávat i jiné filipínské (indonéské i malajské) bojové styly. S Darrellem soukromě trénovali až do roku 2007 a než Darrell Casiňo odcestoval zpět domů svolil oběma instruktorům dále předávat/vyučovat Adaptive Combat Training.
V roce 2007 odjeli také na měsíční cvičební pobyt na Filipíny. Zde trénovali přímo pod vedením zakladatele Arnis & Balaraw Lakas Katorse systému Punong Guro Ricarda C. Casiňa a jeho asistenta Guro Warrena Casiňa. Na konci pobytu jim bylo uděleno povolení - oprávnění k výuce a šíření unikátního filipínského bojového umění boje zblízka, boje s tyčí a čepelí v systému LAKAS KATORSE a to přímo z rukou Ricarda Casiňa.

LAKAS KATORSE je výhradně filipínský styl boje založený/sestavený Ricardem "Rene" Casińem a jeho dvěma bratry. Své vzdělávání v bojových uměních začal Ricardo v roce 1971 ve svých jedenácti letech. Prvním studovaným stylem bylo japonské karate, ale brzy přešel na box (anglický) a také na Sikaran- filipínský kickbox, a na Panantukan- filipínský box . V rámci dalších filipínských bojových umění (v boji s chladnými zbraněmi) byl také vyučován velmistrem Teofilem Velezem ve stylu TEOVEL BALINTAWAK a v pozdější době také cvičil s  velmistrem Antonio Ilustrisimem styl ILUSTRISIMO.
V překladu "Lakas Katorse" znamená "Power Fourteen" (Silná 14ka, 14 sil...). 14 je počet který představuje téměř každou sekvenci, techniku, dril v systému Lakas Katorse. Přestože je hlavní pozornost v Lakas Katorse věnována tréninku se zbraněmi jako bojovým uměním, zároveň obsahuje vlastní systém posilování, aerobních cvičení a v určitém směru i fyzioterapie. Tím dostává termín "Lakas Katorse" (přenes.: "Silná 14-ka", 14 sil...) opravdu komplexní význam a dělá z něj opravdu všestranný systém tréninku fyzické kondice a zdraví. Funkčnost a efektivita tréninku Lakas Katorse tkví ve cvičení s partnerem. R. Casiňo věří, že student při tréninku s partnerem získá potřebnou zkušenost s použitím technik v reálné vzdálenosti, a za co nejreálnějších podmínek, již od samého začátku výuky. Přestože je na trénink ve dvojici kladen velký důraz, je důležité nejprve zvládnout nezbytné základy pro zajištění bezpečnosti při tréninku. Proto je i systém Lakas Katorse sestaven tak, aby ho student mohl trénovat sám a nebyl pouze odkázán na svého partnera.
Celkově se v systému Lakas Katorse vyučuje 14 zbraní . Prvních sedm je velice praktických a také využitelných v reálném boji. Stěžejní jsou techniky zaměřené na použití svého těla jako zbraně a na ovládání jednoduchých zbraní. Jsou to například Paa - kopy ( bojové techniky využívající jako zbraní nohou), Kamay - údery ( techniky využívající jako zbraní rukou), Arnis - tyč (zde se používá jako zbraň ratanová tyč nazývaná arnis), Arnis at Balaraw - tyč a nůž (pro bojové techniky se využívá kombinace ratanové tyče arnis a nože a samozřejmě i dvou zbraní), Balaraw Maikli - nůž (bojové použití nože), Balaraw Mahaba - mačeta (bojové techniky využívající jako zbraň mačetu či bolo) a Palusok neboli dlouhá hůl ( i zde je student vyučován v universálním bojovém použití této zbraně). Hlavní zásadou v systému Lakas Katorse je vzájemný soulad mezi kvantitou a kvalitou vyučovaných technik a teoretických zásad.

Systémy vycházející z reality jako další součást výuky
V roce 2007 došlo k další velké změně a oddíl Combat Serrada Escrima Czech republic se stal soukromým klubem nazvaným Arnis & Balaraw fighting club neboli klub boje s tyčí a nožem. Za rozhodnutím transformace otevřené školy tradičního filipínského bojového umění na soukromý klub stojí především cíl, kterého má provoz klubu dosáhnout, a čeho v běžně fungující komerční škole lze dosáhnout jen velmi obtížně. A to je efektivní a opravdové zvládnutí vyučované látky.

V průběhu dalších let oba hlavní instruktoři (Martin i Mario) nově vzniklého soukromého klubu ABFC absolvovali různé semináře, kurzy či soukromou výuku. Mimo jiné měli možnost trénovat a lépe poznat rodinný styl Silat Suffian Bela Diri – Brunejské bojové umění z ostrova Borneo pod vedením malajského mistra Maula Mornieho a nevyhýbali se ani detailnějšímu poznání evropského historického bojového šermu. Absolvovali například i semináře v různých systémech boje zblízka – Krav maga, Defence And Restraint Tactics – D.A.R.T., Kapap Combatives – Avi Nardia, Rukopašnyj boj, Force on Force, Personal Defense Readiness (PDR) & S.P.E.A.R. systém, Urban Combatives atp.
Obrovským přínosem bylo pro ně i bližší seznámení se s Jimem Wagnerem a jeho systémem Reality-Based Personal Protection. Martin například absolvoval v Německém Solingenu několik kurzů zaměřených na boj s nožem, obranu proti noži a bojové použití chladných zbraní. Stal se tak oficiálně certifikovaný Tactical Knife Instruktor, který může vyučovat tento systém kromě civilistů i členy ozbrojených složek. Spolu s Máriem se zúčastnili i kurzu Family Survival vedené osobně J.Wagnerem a poté získali povolení vyučovat tento kurz/koncept v ČR.

Arnis & Balaraw fighting club a semináře DOVEDNOSTI BOJOVNÍKA
Výuka v  Arnis & Balaraw fighting clubu se dá rozdělit do dvou částí – tou první je „tradiční“ a tou druhou je „praktická“ část. V tradiční části je výuka složena z technik filipínských bojových systémů Combat Serrada Escrima a Arnis & Balaraw Lakas Katorse, tak jak se je oba instruktoři naučili od svých učitelů. Zde je cílem výuky předání výchozí nebo chcete-li prvotní podoby technik těchto stylů. Druhá část je naopak založena na praktických zkušenostech a principech, které spíš vyhovují dnešnímu přístupu ke studiu bojových technik s pomocí zbraní. Mezi hlavní zásady patří jednoduchost a účinnost technik, které lze snadno a rychle zvládnout.

Tato část výuky vychází i z praxe Martina Hradeckého, který dlouhá léta působil v oboru komerční bezpečnosti (se specializací na osobní ochranu) a nyní funguje jako jeden z hlavních instruktorů v Akademii Aegis, která se mimo jiné oficiálně podílí i na výcviku speciálních policejních i armádních jednotek ČR.

Reálnost výcviku je dosažena jak používáním propracovaných modelových situací, tak i využíváním různých pomůcek, které umožňují trénovat na plný kontakt. Při trénincích jsou využívány například různě velké odražeče(lapy), jednotlivé ochranné pomůcky (přilby, suspenzory, rukavice, …) či kompletní ochranné obleky Redman a Highgear. Součástí výuky jsou nejen bojové aplikace, ale vyučuje se i verbální a neverbální komunikace (síla hlasu, řeč těla, atp.), stupnice použití síly (např. barevný Cooperův kód) či řešení situace po incidentu.
Velmi podstatnou součástí tréninků tvoří i bojová psychologie a obrana proti chladným a střelným zbraním. Určitá část výuky je věnována i improvizovaným zbraním. Počítá se i s více útočníky, kteří mohou být i ozbrojeni. V rámci zbraní se používají takové, které jsou v naší zemi legální, běžně dostupné a lze je při sobě nosit. Je upřednostňován tedy teleskopický obušek, obranný sprej, nůž či palná zbraň.

Některé výcviky, jako například Outdoor tréninky či semináře DOVEDNOSTI BOJOVNÍKA - jsou záměrně vedeny v přírodních podmínkách, kde trénující musí počítat s různorodým terénem, počasím a dalšími vlivy. Jednotlivé drily či řízený nácvik ve dvojici bývá prokládán fyzickou zátěží jako například šplháním po horolezeckém laně s uzly, sprintem(několika násobně opakovaným) do kopce, lezením na stromy, pohybem ve vodě či jinými posilovacími cviky (využíváme také kettlebells, BulgarianBag či Snake Trainer). Klíčový je ale pohyb v různorodém prostředí. Cvičencům překážejí malé pařezy, terénní nerovnosti, stromy, větve atp.
Každý z účastníků si velice záhy uvědomí jak důležité je umět se správně a hlavně bezpečně pohybovat a to nejen „sám“, ale i se svou zbraní. Samozřejmostí jsou nejen různé modelové situace, ale i volné souboje a to jak se zbraněmi tak i bez. Některé drily provádíme záměrně i ve vodě. Vodní nácvik má za účel hlavně prověřit kvalitu postoje a pohybů ve vodě spolu s technikami úderů. Věnujeme se také základnímu ovládání a seznámení se s tradičními předměty používané jak k lovu tak i k boji (luk, prak, oštěp, foukačka). Okrajově se seznamujeme i s vrháním různých předmětů a zbraní. Určitou zajímavostí bývá část věnovaná doporučovaným způsobům, jak zacházet a pracovat nejenom účinně, ale i bezpečně se svým nožem a mačetou jako nástrojem.
Naší snahou není propagace některého určitého stylu nebo dosažení vysoké sportovní úrovně. Jde nám o konečný výsledek – zvítězit nad útočníkem a přežít ve zdraví potencionálně nebezpečnou situaci.

Arnis & Balaraw fighting club pořádá nábor nových členů a to pouze jednou ročně v průběhu měsíce září.
Výuku vedou instruktoři Martin Hradecký a Mario Tachecí.

Více na www.serrada.cz